Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN sklepu Mad-Artisans
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.mad-artisans.pl/, zwanego dalej "Sklepem".
2. Właścicielem sklepu Mad Artisans jest Piotr Biela-Gazda Mad Artisans z siedzibą: 30-334 Kraków, ul. Komandosów 25/51 REGON: 522520474 NIP: 6762394934, zwany dalej "Administratorem".
3. Adres Sklepu to ul. Komandosów 25/51, 30-334 Kraków
4. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email. Użytkownikiem mogą być osoby niezarejestrowane oraz zarejestrowane.
6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności. Dodatkowo akceptuje komunikat cookies pojawiający się podczas otwarcia strony.
7. Administratorem Danych osobowych jest Piotr Biela-Gazda Mad Artisans z siedzibą: 30-334 Kraków, ul. Komandosów 25/51.
8. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Piotrowi Bieli-Gaździe, zamieszkałemu w Krakowie przy ul. Komandosów 25/51, 30-334 kontakt: 603092285.
9. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie oraz, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, również w celach promocyjnych i marketingowych.
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
11. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
12. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna: biżuterii nieszlachetnej oraz dodatków.
2. Wykonujemy również zamówienia indywidualne.
§ 3
Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta powinna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
1.1. Komputer z dostępem do Internetu;
1.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
1.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
1.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
5. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
§ 4
Zasady dokonywania zakupów
1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) adres pocztowy (w przypadku dostawy kurierem)
c) numer telefonu oraz adres e-mail 
4. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich.
6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie jednego dnia od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
b) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
a) Płatność przy odbiorze osobistym
b) Płatność za pobraniem
c) zwykły przelew
9. Zamówiony towar wysyłany jest w zabezpieczonej paczce.
10. Wszystkie przesyłki są wysyłane są za pośrednictwem Inpostu. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 12,00 zł. Przesyłka pocztą jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu.
11. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę.
12. Po wysłaniu towaru Klient dostanie drogą mailową numer śledzenia przesyłki.
13. Dostawa zamówienia trwa od 2 do 7 dni.
14. Wraz z Produktem wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. 
Adres korespondencyjny
15. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
16. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 5
Produkty
Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są wykonane z produktów fabrycznie nowych lub z półfabrykatów połączonych z materiałami z recyklingu, np. mechanizmy zegarków.
§ 6
Odstąpienie od umowy
a.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: http://mad-artisans.pl/formularz-reklamacji.html W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Komandosów 25/51, 30-334 Kraków.
a.2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient
a.3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. paragon), ale nie jest to konieczne.
a.4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
a.5. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni.
§ 7
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy mad-artisans@hotmail.com lub adres ul. Komandosów 25/51, 30-334 Kraków
2. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod regulaminem zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiającymi identyfikację transakcji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
6. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
§8
Postanowienia końcowe
1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.mad-artisans.pl/ oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu.  Zarejestrowani klienci  sklepu Mad Artisans zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu http://www.mad-artisans.pl/, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.

Facebook